Home

Neuropsychologie & Psychotherapie

 

Welkom bij PsyVP. Wij specialiseren in neuropsychologie en psychotherapie. Ons team van klinische en neuropsychologen staat voor u klaar in Ukkel en Bornem. Bovendien hebben we ook de mogelijkheid om u online verder te helpen.

Aarzel niet om ons te contacteren om een vraag te stellen of een afspraak te maken.

Diensten & expertise

Neuropsychologie

 

Onze neuropsychologen kunnen een neuropsychologisch onderzoek doen. Het gaat dan om testen als IQ-testen of concentratietesten. Deze diensten bieden we zowel in Ukkel als in Bornem aan.

Psychotherapie

 

Psychotherapie bieden we online aan. Op die manier kan u vanuit het comfort van uw eigen huis met onze psychologen praten. U heeft hiervoor geen speciale apparatuur nodig; enkel een tablet of laptop met internetverbinding.

Trainingsprogramma’s

 

Ons team beschikt daarnaast over de expertise en tools om u bij bepaalde problemen gericht en efficiënt verder te helpen middels enkele trainingsprogramma’s. Afhankelijk van de situatie kan u dit zelfstandig of onder begeleiding doen.

Locaties

Ukkel / Brussel

 

Frans & Engelstalig

Winston Churchillaan 228
1180 Ukkel

Chloé Taudin: 0492 – 47 07 85
Tatiana Jelic: 0487 – 49 80 09

Ondernemingsnummer: 0694618483

Bornem

 

Nederlands & Engelstalig

Kloosterstraat 16
2880 Bornem

Caroline Duval: 0489 – 00 66 92
Zara Engels: 0490 – 43 38 77

Ondernemingsnummer: 0694618483

Online

 

Nederlands, Frans & Engelstalig

Bepaalde therapieën en trainingen kan u gewoon online, maar toch 1-op-1 bij ons volgen. Vraag gerust meer info.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy beleid PsyVP

Laatste update: 1 juni 2022

 

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. PsyVP: de gebruiker van dit privacy beleid: de vennootschap onder firma NeuroVP België, gevestigd aan de Winston Churchillaan 228, 1180 Ukkel, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0694618483;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met PsyVP, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met PsyVP i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen PsyVP en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die PsyVP aanbiedt;
d. website: de website www.psyvp.com die door PsyVP wordt beheerd;
e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor PsyVP is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt PsyVP volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. PsyVP gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. PsyVP verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan PsyVP heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met PsyVP.
2.4. PsyVP verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. bankrekeningnummer;
e. telefoonnummer;
f. e-mailadres;
g. geboortedatum;
h. geslacht;
i. IP-adres;
j. surfgedrag;
k. locatiegegevens;
l. bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, waaronder EEG bestanden,klinische neuropsychologische gegevens en symptoom vragenlijsten.
2.5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. PsyVP kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. PsyVP raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat PsyVP zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met PsyVP middels de contactgegevens opgenomen in artikel 10.1 en dan zal PsyVP de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

1.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen of de toestemming van betrokkene.
3.1. PsyVP verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
f. het behandelen van een betaling;
g. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
h. het sturen van een factuur;
i. het voldoen aan administratieve plichten;
j. om de website en de dienstverlening van PsyVP te verbeteren;
k. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
3.2. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
1.2. PsyVP zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.3. PsyVP verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. NeuroVP streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.4. PsyVP zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

Artikel 4. Profilering

4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan PsyVP heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4.2. Het doel van profilering is:
a. de betrokkene op de website overig content te tonen waarvan PsyVP vermoedt dat de inhoud in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
b. marketinganalyses;
4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door PsyVP worden verwerkt:
a. geslacht;
b. leeftijd;
c. locatiegegevens;
d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
e. surfgedrag.

 

Artikel 5. Wissen van persoonsgegevens

5.1. PsyVP zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
5.2. PsyVP is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. PsyVP zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. PsyVP daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door PsyVP voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker PsyVP een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
6.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

Artikel 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

7.1. Op verzoek verleent PsyVP aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die PsyVP van hem bijhoudt en verstrekt PsyVP de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
7.2. PsyVP biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die PsyVP van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
7.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij PsyVP worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van PsyVP. PsyVP reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

Artikel 8. Bezwaar

8.1. De betrokkene kan bij PsyVP bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat PsyVP het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt PsyVP met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij PsyVP bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

Artikel 9. Recht van beperking

9.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene PsyVP verzoeken de verwerking van
zijn persoonsgegevens te beperken.

 

Artikel 10. Contact

10.1. Voor vragen over de wijze waarop PsyVP persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die PsyVP van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met PsyVP.

Contactgegevens:
PsyVP - NeuroVP België
Winston Churchillaan 228
1180 Ukkel, België
e-mail adres: philippe@neurovp.com
10.2. Indien PsyVP op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt PsyVP de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen

11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft PsyVP verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
11.2. PsyVP neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. toegang tot systemen beperkt en voor geselecteerde werknemers;
c. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
d. gegevens die aan PsyVP worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen op een aparte server in een afgesloten ruimte;
e. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
f. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
g. tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
h. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten kamer of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
i. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

 

Artikel 12. Privacy beleid van derden

12.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. PsyVP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

 

Artikel 13. Wijzigingen

13.1. PsyVP behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van PsyVP.

 

Artikel 14. Datalek

14.1. Indien zich bij PsyVP een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal PsyVP daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Privacycommissie en handelen conform de beleidsregels inzake datalekken.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij PsyVP dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt PsyVP de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

Artikel 15. Cookies

15.1. PsyVP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
15.3. PsyVP plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
15.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat PsyVP zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
15.5. Soorten cookies en doelen:
Functionele cookie: Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.
Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.
Analytische cookie: Door het gebruik van analytische cookies kan PsyVP zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan PsyVP op basis daarvan de website verbeteren. Analytische
cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. PsyVP heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
Tracking cookie: Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.
15.6. PsyVP kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van PsyVP ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. PsyVP raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

 

Artikel 16. Klacht indienen

16.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door PsyVP niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Privacy commissie.

Save settings
Cookies settings